Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Herbashopbenelux.com is eigendom van: xploa, cnockaert nathan eikstraat 11, 1800 vilvoorde +0032496810167 (beperkt bereikbaar)

Herbashopbenelux.com: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. In het bijzonder wordt onder Consument ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Herbashopbenelux.com en de Consument.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Herbashopbenelux.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Herbashopbenelux.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Herbashopbenelux.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Het doen van een bestelling houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5Herbashopbenelux.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging/factuur per e-mail is verzonden naar het door de Consument opgegeven e-mailadres.

3.2 Herbashopbenelux.com is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Herbashopbenelux.com dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

3.3 Om producten te kunnen bestellen is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist. Door de producten te bestellen, verklaart de Consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft.

3.4 Herbashopbenelux.com levert alleen producten aan natuurlijke personen voor eigen gebruik.

 

Artikel 4 Prijzen, betalingen en acties

4.1 De vermelde prijzen op de website van Herbashopbenelux.com zijn inclusief BTW.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Herbashopbenelux.com onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Herbashopbenelux.com heeft het recht om de Consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten en behoud zich het recht voor om in geval van een prijsfout niet voor die prijs te leveren.

4.3 Betaling binnen de Benelux kunnen geschieden per online bankieren (MisterCash/Bancontact, Ideal, Paypal, Creditcard) of overboeking (vooraf)

4.4 Indien de Consument met enige betaling in gebreke blijft, is Herbashopbenelux.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.5 Aan acties van Herbashopbenelux.com kunnen geen rechten worden ontleend. Acties zoals: een gratis startpakket bij een eerste bestelling van meer dan €75,- of een gratis shakebeker bij een bestelling van bedrag X gelden zolang de voorraad strekt en kunnen door Herbashopbenelux.com op elk willekeurig moment worden vervangen door een ander product of worden beëindigt.

 

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Indien de bestelling nog niet is verzonden, kan de Consument binnen 8 dagen zijn order kosteloos annuleren.

 

Artikel 6 Levering

6.1 Levering geschied in principe alleen in de Benelux en alleen op deze leveringen zijn onze prijzen en eventuele acties van toepassing wanneer het afleveradres zich buiten België bevindt behoudt Herbashopbenelux.com zich het recht voor om deze bestellingen te annuleren.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Herbalife. Herbashopbenelux.com is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door DPD, dan wel enige andere door Herbashopbenelux.com ingeschakelde vervoerder.

6.3 De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.4 Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat Herbashopbenelux.com hem heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.5 Opgegeven levertijden van Herbashopbenelux.com zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument Herbashopbenelux.com schriftelijk in gebreke te stellen. De Consument is gerechtigd om bij overschrijding van de uiteindelijke levertijd de overeenkomst te annuleren.

 

Artikel 7 Garantie

7.1 Herbashopbenelux.com garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 Als u in de 30 dagen na uw aankoop niet volledig tevreden bent over de hoge kwaliteit van de Herbalife-producten, dan zullen wij u het aankoopbedrag zonder voorbehoud terugbetalen. Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken, kunt u hierover contact met ons opnemen. U dient dan een door Herbashopbenelux.com ter beschikking gesteld retour formulier volledig ingevuld en ondertekend in te vullen en te retourneren .Tevens dient u en wel binnen 30 dagen na factuurdatum zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten. De producten die u vergoedt wilt zien moet u ook daadwerkelijk terugsturen anders kunnen wij deze niet vergoeden. Uw aankoopbedrag minus de verzend- en handlingkosten die wij hebben gemaakt zal dan zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten op uw bank- of girorekening worden bijgeschreven.

7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal Herbashopbenelux.com de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Consument, naar keuze van Herbashopbenelux.com vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Herbashopbenelux.com te retourneren en de eigendom daarover aan Herbashopbenelux.com te verschaffen.

7.5 Het is mogelijk dat Herbashopbenelux.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Herbashopbenelux.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Herbashopbenelux.com is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.

8.2 De Consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 De Consument is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Herbashopbenelux.com te worden gemeld.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de Consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Herbashopbenelux.com met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.

9.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft Consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Herbashopbenelux.com en op de wijze zoals door Herbashopbenelux.com aangegeven.

 

Artikel 10 Betaling

Herbashopbenelux.com biedt verschillende mogelijkheden om te betalen:

Via Bancontact/MisterCash, Paypal, Creditcard,iDeal, en de overboeking.

Met Bancontact/Mister Cash kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankoop bij ons afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Betalen met Bancontact/Mister Cash is heel eenvoudig en snel. Uw aankopen zijn in een paar seconden betaald. We kunnen daarna zo snel mogelijk leveren

Met PayPal Shopt en betaalt u veilig online waar en wanneer u wilt, snel en veilig. PayPal met aankoopbescherming. Dit is een snelle en veilige betaalmethode We kunnen daarna zo snel mogelijk leveren.

Met creditcard betaald u snel en makkelijk, we kunnen dan ook snel leveren.

Met iDeal kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDeal is pinnen via internet. Heeft u een rekening én internetbankieren bij ABNAMRO, Rabobank, Postbank/ING, Fortis of SNS in Nederland, dan kunt u betalen via iDeal. U gaat bij het afrekenen door naar uw eigen beveiligde omgeving van internetbankieren, maakt daar de betaling over, en gaat weer terug naar onze site. iDeal betalingen worden meteen afgeschreven. We kunnen dan ook snel leveren.

Vooruit betalen per bank.

U ontvangt een bevestigingsmail van uw bestelling met daarin onze betaalgegevens en het ordernummer. U maakt zelf het bedrag naar ons over. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.

BE81 0689 4061 8424 T.n.v xploa te vilvoorde
o.v.v. uw ordernummer
Betaling per bank of giro neemt ongeveer een tot drie werkdagen in beslag. Online betalingen met internet bankieren worden dezelfde dag verwerkt.

 

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Is de Consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Consument.

11.2 Herbaonline.be is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

11.3 In ieder geval is de Consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

11.4 Indien Herbaonline.be aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien door Herbashopbenelux.com geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Herbashopbenelux.com jegens Consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

12.2 Herbashopbenelux.com is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

12.3 Onverminderd het bovenstaande is Herbashopbenelux.com niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van Consument.

12.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Herbashopbenelux.com of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Herbashopbenelux.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Herbashopbenelux.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Herbashopbenelux.com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Herbashopbenelux.com niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Herbashopbenelux.com worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 14 Spaartegoed

14.1 Van elke bestelling die bij Herbashopbenelux.com geplaatst wordt kan er een percentage van het totaalbedrag minus eventuele kortingen, verzend- en/of administratiekosten worden opgeslagen als een spaartegoed voor de consument.

14.2 Het percentage zoals genoemd in 14.1 is variabel en mag op ieder moment worden aangepast door Herbashopbenelux.com, ook mag Herbashopbenelux.com op ieder moment de spaartegoed actie stopzetten of de regels hiervoor wijzigen.

14.3 Het spaartegoed van een consument blijft geldig tot 90 dagen nadat er voor het laatst een bedrag aan het spaartegoed is toegevoegd. Na deze 90 dagen is voor Herbashopbenelux.com toegestaan om het spaartegoed van de consument te blokkeren c.q. verwijderen.

14.4 Het spaartegoed van een consument kan op ieder moment bij een volgende bestelling gebruikt worden en in mindering worden gebracht op het aankoopbedrag. Het spaartegoed uitgekeerd door Herbashopbenelux.com kan echter nooit hoger zijn dan 50% van de aankoopwaarde van deze volgende bestelling dit na aftrek van eventuele kosten door Herbashopbenelux.com gemaakt op deze bestelling. De rest van het spaartegoed wordt gereserveerd voor een volgende bestelling met in achtneming van 14.3 of totdat de spaartegoed actie wordt beëindigd, in dat geval vervalt het spaartegoed.

14.5 Het spaartegoed vertegenwoordigd geen waarde in contanten en wordt als zodanig ook nooit uitgekeerd het kan slechts in mindering worden gebracht op een volgende bestelling met in achtneming van 14.4.

 

Artikel 15 Privacy en Discretie

15.1 Herbashopbenelux.com geeft, distribueert of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden, behalve dan wanneer hier omgevraagd wordt door Herbalife international(Belgium) B.V. zoals is vastgelegd in regel 19 van het handboek, waarin staat dat Herbalife zich het recht voor behoudt om de transacties en de voorwaarden van de verkoop te verifiëren en controle uit te oefenen op de service die de distributeur zijn of haar klanten biedt. Herbashopbenelux.com gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op elke overeenkomst tussen Herbashopbenelux.com en de Consument is Belgisch recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit overeenkomsten gesloten met Herbashopbenelux.com worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 17 Disclaimer

17.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Herbashopbenelux.com steeds worden gewijzigd. Herbashopbenelux.com registreert en slaat de door de Consument verstrekte gegevens in een databestand op.

17.2 De website van Herbashopbenelux.com en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Herbashopbenelux.com sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Herbashopbenelux.com onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Herbashopbenelux.com geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Herbashopbenelux.com garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de Consument vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. De Consument dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

Artikel 18 Diversen

18.1 Wanneer door Herbashopbenelux.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Herbashopbenelux.com deze Voorwaarden soepel toepast.

18.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Herbashopbenelux.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Herbashopbenelux.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

18.3 Herbashopbenelux.com is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.